Bestemmingsplan bouwgrond

Wanneer een gemeente een bouwkavel of perceel verkoopt wordt meestal een “kavelpaspoort” opgesteld. In dat document zijn de relevante bepalingen uit het bestemmingsplan vastgelegd.

Wat is een bestemmingsplan

Een bestemmingsplan is een juridisch document dat de bestemming en het gebruik van de grond en gebouwen binnen een bepaald gebied regelt. Het plan wordt opgesteld door de gemeente en geeft aan welke activiteiten wel en niet toegestaan zijn. Dit gaat om wonen, werken, recreëren, landbouw etc. Het bestemmingsplan heeft als doel om de ruimtelijke ordening te reguleren en zorgt ervoor dat ontwikkelingen in een gemeente in overeenstemming zijn met de gewenste ruimtelijke kwaliteit en functies. Een bestemmingsplan is bindend en geldt voor een bepaalde periode, meestal is dat 10 jaar.

Onderdelen van een bestemmingsplan

De wettelijke grondslag voor het bestemmingsplan is vastgelegd in de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Het bestemmingsplan bestaat uit de volgende onderdelen: de plankaart, de bestemmingsplanregels, een toelichting en bijlagen, waarvan alleen de eerste twee genoemde punten juridisch bindend zijn. Bestemmingsplannen zijn te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl .

Nieuwbouw en vergunning

Bij een zelfbouwproject zijn er in het bestemmingsplan slechts twee soorten bepalingen vastgelegd die relevant zijn. Dat zijn de regels omtrent het toegestane gebruik van het perceel en de regelgeving omtrent de bouwwerken die op het perceel gebouwd mogen worden. Om voor een zelfbouwproject een bouwvergunning te kunnen krijgen moeten dus het beoogde gebruik en het te realiseren bouwwerk voldoen aan het bestemmingsplan. Voor een houten woning kunnen soms andere regels gelden dan voor een traditionele woning, die steen hard gebouwd is. De gemeente kan hier uitsluitsel over geven.

De plankaart

Er zijn wel 23 verschillende bestemmingen voor een perceel grond. De bestemmingen worden op de plankaart in kleuren weergegeven. Een woonbestemming wordt altijd aangeduid met een gele kleur. Een gemengde bestemming geeft toestemming voor verschillende soorten gebruik, bijvoorbeeld wonen en kantoor, wonen en detailhandel. Om een woningbouwproject te kunnen realiseren moet een perceel de bestemming wonen, woongebied of eventueel gemengd hebben.

Bouwregels

In het bestemmingsplan zijn bouwregels vastgelegd. Bouwregels bepalen hoe groot het gebouw mag zijn en aan welke bijzondere eisen het moet voldoen. Indien van toepassing is in het bestemmingsplan ook opgenomen hoeveel woningen er mogen worden gerealiseerd.

Een belangrijk onderdeel van de bouwregels is het bouwvlak. Als er op de plankaart voor een perceel een bouwvlak is aangegeven, moet het gebouw (de woning of woningen) op het bouwvlak gebouwd worden. Eventueel kan men buiten het bouwvlak bouwen, maar dat geldt dan alleen voor ondergeschikte bouwwerken, die men zonder vergunning (vergunningvrij) mag bouwen.

Bouwgrond zoeken

Geschikte bouwgrond voor een woning is schaars. Er zijn gemeenten die grote bouwlocaties uitgeven waar alleen projectontwikkelaars mogen bouwen. Kavels bouwgrond waar een eigen woningontwerp gerealiseerd mag worden zijn niet makkelijk te vinden, maar zijn er wel. Ook makelaars weten vaak waar bouwkavels door de gemeente uitgegeven worden.

Instyling maakt zich hard voor de 55+ doelgroep die compacter en gedurende lange tijd zorgeloos wil wonen. Woningbouwers en instanties verbinden met particulieren, die een gezinswoning willen verruilen voor een vrijstaande levensloopwoning, is een missie van nu en de nabije toekomst. De groep ouderen wordt steeds groter en de behoefte aan compacter wonen is een steeds grotere wens. Bij Instyling stimuleren we dat woningmarkt circulair wordt en gemeenten meer rekening gaan houden met specifieke wensen van de 55+ doelgroep. We gaan het gesprek aan met gemeenten, die meedenken met deze woonbehoefte. Inmiddels zijn er al mooie initiatieven en komen er meer kleine bouwlocaties beschikbaar, waar ook zorgverlening en serviceverlening gekoppeld kunnen worden.

Heeft u woonwensen voor de nabije toekomst en wilt u op weg geholpen worden in het woud der regelgeving? Neem contact met ons op voor een gesprek.