ALGEMENE VOORWAARDEN
INSTYLING 
DELTAZIJDE 34-R, 1261 ZM BLARICUM

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, leveringen c.q. adviezen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van diensten of goederen aan onze verkopers / kopers / klanten / opdrachtgevers.

2. Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “koper” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een al dan net contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten advies-, koop- of leveringsovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder koper / verkoper / opdrachtgever / klant ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.

3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

4. Indien ook de koper / verkoper / opdrachtgever naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper / verkoper / opdrachtgever niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper / verkoper / opdrachtgever niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper / verkoper / opdrachtgever doet aan het voorgaande niet af.

5. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering (van zaken of goederen)”, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

Artikel 2. Offertes en Aanbiedingen

1. Al onze aanbiedingen dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële koper / verkoper / opdrachtgever tot het doen van een aanbod. Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de aanbieding zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds (de zogenaamde orderbevestiging) geacht wordt door ons te zijn aanvaard.

2. Van de door ons gedane offertes maken deel uit -met name ook wat betreft het in het vorige lid bepaalde-: ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben. Dit alles blijft, evenals door ons in dit verband gemaakte gereedschappen, ons eigendom, moet op ons verzoek aan ons worden teruggegeven en mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven. Tevens behouden wij ons alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.

3. Alle in onze aanbiedingen vermelde gegevens zijn naar onze mening uit betrouwbare bron en met de grootste zorg samengesteld. Afgebeelde tekeningen, schetsen en foto’s zijn slechts bedoeld om een indruk van het aangebodene te verkrijgen, er kunnen afwijkingen c.q. verschillen bestaan. INSTYLING aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de juistheid van deze gegevens.

4. Aanbiedingen worden vrijblijvend en aan meerdere partijen verstrekt en zijn geen aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek, doch zijn uitsluitend een uitnodiging tot onderhandeling.
                             
Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst              

1. Een overeenkomst met INSTYLING komt eerst tot stand wanneer wij een aan ons gegeven order schriftelijk hebben aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij de orderbevestiging verzenden.

2. De koper / verkoper / opdrachtgever is aan zijn order, in welke vorm dan ook aan ons gegeven, gebonden gedurende een periode van 8 dagen na dagtekening van de order of (indien het een mondeling verstrekte order betreft) na het geven van de order. Een verklaring van de koper / klant / opdrachtgever dat hij zijn order wenst te annuleren of te wijzigen, afgegeven gedurende deze periode van 8 dagen, kan derhalve niet voorkomen dat een overeenkomst op basis van de (oorspronkelijke) order tot stand komt, indien wij de order alsnog aanvaarden c.q. bevestigen binnen deze periode van 8 dagen.

3. De door ons aan de koper verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van onze orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen 8 dagen na dagtekening van onze orderbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.

4. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.
                             
Artikel 4. Prijzen advies

1. Onze uurtarieven en prijsopgaven zijn inclusief omzetbelasting.
2. Het uurtarief voor ontwerp, begeleiding en advies bedraagt €110,00.
3. Het uurtarief voor styling bedraagt €90,00.
                             
Artikel 5. Betaling              

1. Betaling van onze facturen dienen te geschieden in Euro’s, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting contant ter plaatse waar wij zijn gevestigd of door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, in beide gevallen onmiddellijk na de levering van de betreffende zaken, goederen c.q. diensten of uiterlijk binnen 8 dagen na datum van factuur.

2. Buitengerechtelijke incassokosten, indien van toepassing bij het niet tijdig betalen van de commissienota, komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 1% van de hoofdsom (het commissiebedrag) exclusief omzetbelasting. Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet betaling voortvloeiend voor rekening van de koper / verkoper / opdrachtgever, zelfs al zou koper / verkoper / opdrachtgever volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben, doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de transfer hebben doen plaatsvinden op voor ons nadelige wijze.

3. Bij het tot stand komen van een order dient 50% van het orderbedrag bij vooruit betaling te worden voldaan door de koper / opdrachtgever i.v.m. verplichtingen aan toeleveranciers.
                             
Artikel 6. Prijzen en betaling webshopartikelen

1. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen, evenals in het kader van de overeenkomst te maken kosten zoals vracht-, verzend- of rembourskosten.
2.  Inkoopkortingen verleend aan zakelijke partners gelden op de dan geldende bruto adviesprijs excl. BTW en kunnen periodiek herzien worden. INSTYLING kan tussentijds en direct de inkoopkorting van koper wijzigen zonder opgaaf van redenen.

3. Betaling van online aankopen dienen te geschieden in Euro’s, tenzij anders overeengekomen, door overmaking voorafgaand aan de levering, op een door ons aangewezen bank- of girorekening. Goederen worden geleverd direct na ontvangst van de betaling dan wel conform de leveringstermijn van onze producenten en leveranciers.  
                             
Artikel 7. Levering artikelen

1. Door INSTYLING opgegeven of bevestigde leveringstermijnen en/of leveringsdata geleden slechts bij benadering. INSTYLING kan er niet aansprakelijk voor gesteld worden, noch op basis daarvan geacht worden in gebreke te zijn met de vervulling van haar verplichtingen jegens de koper.

2. Voor leveringen binnen Nederland en/of het buitenland worden vrachtkosten dan wel verzendkosten in rekening gebracht.

3. Koper is verplicht de producten af te nemen op het moment dat deze door of via INSTYLING worden afgeleverd, dan wel op het moment waarop deze ter beschikking worden gesteld.

4. De geleverde goederen dienen direct bij binnenkomst inhoudelijk gecontroleerd te worden door koper. Reclamaties en/of schades dienen uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangstdatum schriftelijk gemeld te worden. Bij bepaalde producten kunnen zich kleine afwijkingen in vorm en kleur voordoen, e.e.a. afhankelijk van het materiaal waaruit de producten zijn vervaardigd. INSTYLING is hiervoor niet verantwoordelijk.
             
Artikel 8.  Garanties en beperkte aansprakelijkheid

1. Garantie wordt verleend door de producent dan wel toeleverancier van een product en geldt conform hun voorwaarden. INSTYLING handelt naar eer en geweten en zal door koper schriftelijk gemelde onvolkomenheden of schades direct melden aan de desbetreffende producent c.q. toeleverancier.

Artikel 9.  Retour

1. INSTYLING is nimmer gehouden geleverde producten terug te nemen. Indien een melding van onvolkomenheid of schade schriftelijk gemeld wordt zal INSTYLING overleg plegen met de producent c.q. toeleverancier en conform hun leveringsvoorwaarden kunnen handelen. In enkele gevallen zou een restocking fee kunnen worden berekend. Producten op maat of speciaal voor koper bestelde artikelen worden nimmer retour genomen.  

Artikel 10.  Overmacht

1. INSTYLING is niet aansprakelijk voor gebrek aan of vertraging van prestaties indien producenten of toeleveranciers vertraging van levering of productie ondervinden dan wel onderbreking van een productieproces ondervinden of er sprake is van enige vorm van overmacht.

2. Indien een van bovenstaande oorzaken aan de orde zijn zal de uitvoering van de levering of overeenkomst worden opgeschort zonder dat INSTYLING verantwoordelijk of aansprakelijk is ten overstaan van de koper.

3. Indien de overmacht of alle hierboven vermelde ongemakken gedurende drie opeenvolgende maanden voortduurt heeft INSYLING het recht om de volledige levering, retournering of overeenkomst te annuleren, zonder enige aansprakelijkheid jegens de koper.    

Artikel 10.  Toepasselijk recht

Op de door ons gedane offertes c.q. aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11.  Geschillenbeslechting

Alle geschillen van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen, worden berecht door een bevoegde rechter in Nederland.

Kamer van Koophandel Amsterdam 32149270
BTW-ID NL001361483B57 Bankrekening NL82ABNA0428390854

ALGEMENE VOORWAARDEN
WEBSHOP

DELTAZIJDE 34-R, 1261 ZM BLARICUM

Artikel 1. Toepasselijkheid

Inhoudsopgave

Artikel  1  – Definities
Artikel  2  – Identiteit van de ondernemer
Artikel  3  – Toepasselijkheid
Artikel  4  – Het aanbod
Artikel  5  – De overeenkomst
Artikel  6  – Herroepingsrecht
Artikel  7  – Kosten in geval van herroeping
Artikel  8  – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel  9  – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen  

Artikel 1 – Definities  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:  

1.     Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument of kopende partij         gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2.     Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met INSTYLING of Kopende partij B2B: de ondernemer of partij die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met
        INSTYLING;
3.     Dag: kalenderdag;
4.     Duurtransactie: een overeenkomt op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5.     Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie, die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
6.     Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument of voor de kopende B2B partij om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7.     Modelformulier: het modelformulier voor herroeping dat INSTYLING ter beschikking stelt die de consument of de kopende zakelijke partij kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht;
8.     Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consument of zakelijke partijen aanbiedt;
9.     Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door INSTYLING georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
10.  Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en INSTYLING of B2B partij en INSTYLING gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
11.  Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van INSTYLING.  

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer  
INSTYLING  I   Deltazijde 34-R  I  1261 ZM Blaricum I Nederland
T 06 22 930 934   I  E   info@instyling.nl   I   KVK 32149270   I   BTW nummer NL001361483B57

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van INSTYLING en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen INSTYLING en consument of tussen INSTYLING en de B2B partij.
2.     Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument of B2B beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is zal, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij INSTYLING in te zien zijn en deze op verzoek van de consument of de B2B partij zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.     Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument of de B2B partij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument of de B2B partij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijze niet mogelijk is zal, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument of de B2B partij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden
toegezonden.
4.     Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn is lid 2. en lid 3. van overeenkomstige toepassing en kan de consument dan wel de B2B partij zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5.     Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden blijven de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden
door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert.
6.     Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld dienen te worden beoordeeld “naar de geest” van deze algemene voorwaarden.
7.     Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden dienen uitgelegd te worden “naar de geest” van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

1.     Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.     Het aanbod is vrijblijvend, echter is INSTYLING gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. 

3.     Het aanbod bevat een zo volledig mogelijke en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod voor de consument of de B2B partij mogelijk te maken. Als INSTYLING gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden INSTYLING echter niet.
4.     Alle afbeeldingen en specificaties in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5.     Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. INSTYLING kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
6.     Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument dan wel de B2B partij duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
• de prijs exclusief omzetbelasting (BTW);
• de eventuele kosten van verzending;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen INSTYLING de prijs garandeert;
• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
• of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd en zo ja op welke deze voor de consument en/of B2B partij te raadplegen is;
• de manier waarop de consument of B2B partij, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst kan herstellen;
• de eventuele andere talen waarin, naast de Nederlandse taal, de overeenkomst kan worden gesloten;
• de gedragscodes waaraan INSTYLING zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument en/of de B2B partij deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.    

Artikel 5 – De overeenkomst

1.     De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4., tot stand op het moment van aanvaarding door de consument dan wel de B2B partij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.     Indien de consument en/of B2B partij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard bevestigt INSTYLING onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door INSTYLING is bevestigd kan de consument en/of B2B partij de overeenkomst ontbinden.
3.     Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt treft INSTYLING passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de consument en/of B2B partij elektronisch kan betalen zal INSTYLING daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.     INSTYLING kan zich (binnen wettelijke kaders) op de hoogte stellen of de consument en/of B2B partij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien INSTYLING op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te
verbinden.
5.     INSTYLING zal bij het product of de dienst aan de consument en/of B2B partij de volgende informatie meesturen: o het bezoekadres van de vestiging van INSTYLING vermelden alwaar de consument dan wel B2B partij zijn klachten kan deponeren; o de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument en/of B2B partij van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke aanwijzing geven inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; o de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; o de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij INSTYLING deze gegevens al aan de consument en/of B2B partij heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; o de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
6.     In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
7.     Iedere overeenkomst wordt aangegeven onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.      

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij levering van producten:

1.     Bij de aankoop van producten heeft de consument en/of de B2B partij de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product of een vooraf door de consument en/of B2B partij aangewezen en door INSTYLING bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2.     Tijdens de bedenktijd zal de consument ofwel B2B partij zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt zal hij het product met alle geleverde toebehoren en (indien redelijkerwijze mogelijk)
in de originele staat en verpakking aan INSTYLING of de leverancier en/of producent van het product retourneren, conform de door INSTYLING of de leverancier en/of producent verstrekte redelijke en duidelijk instructies. Zie hiervoor alle bij het product ingesloten documenten.
3.     Wanneer de consument en/of B2B partij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product kenbaar te maken aan INSTYLING. Het kenbaar maken dient de consument en/of zB2B partij te doen middels het sturen van een e-mail naar info@instyling.nl . Nadat de consument ofwel B2B partij kenbaar heeft gemaakt dat hij gebruik
wil maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument en/of B2B partij dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4.     Indien de consument en/of B2B partij na afloop van de in lid 2. en 3. genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan INSTYLING of de leverancier en/of producent heeft teruggezonden, is de koop een feit.    

Bij levering van diensten:
1.     Bij levering van diensten heeft de consument ofwel de B2B partij de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
2.     Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht zal de consument en/of B2B partij zich richten naar de door INSTYLING bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.        

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

1.     Indien de consument en/of de B2B partij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2.     Indien de consument dan wel de B2B partij een bedrag betaald heeft zal INSTYLING dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds retour ontvangen is door INSTYLING of zijn leverancier c.q. producent of er een sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument en/of de B2B partij is gebruikt tenzij de consument en/of B2B partij nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
3.     Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument dan wel de B2B partij zelf is deze aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
4.     De consument en/of B2B partij kan niet aansprakelijk gesteld worden voor waardevermindering van het product wanneer door INSTYLING niet alle wettelijke verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt. Dit laatste dient te gebeuren vóór het sluiten van de koopovereenkomst.        

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1.     INSTYLING kan het herroepingsrecht van de consument en/of de B2B partij uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2. en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien INSTYLING dit duidelijk in het aanbod heeft vermeld en wel vóór het sluiten van de overeenkomst.
2.     Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
        • die door INSTYLING tot stand zijn aangebracht overeenkomstig  

           specificaties van de consument
          en/of B2B partij;
        • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
        • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
        • die snel kunnen bederven en verouderen;
        • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt

          waarop INSTYLING geen
          invloed heeft;
        • voor hygiënische producten waarvan de consument en/of B2B partij de

          verzegeling heeft
          verbroken;
3.     Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten waarvan de levering met
uitdrukkelijke instemming van de consument dan wel de B2B partij is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.    

Artikel 9 – De prijs

1.     Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van verandering in BTW tarieven.
2.     In afwijking van het vorige lid kan INSTYLING producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt, en waar INSTYLING geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen, en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3.     Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelgeving of bepalingen.
4.     Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien INSTYLING dit bedongen heeft en:
        • deze het gevolg zijn van wettelijke
           regelgeving of bepalingen;
        • of de consument dan wel de B2B partij de bevoegdheid heeft de

          overeenkomst op te zeggen met
           ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5.     De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
6.     Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is INSTYLING niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.      

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

1.     INSTYLING staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of de overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat INSTYLING er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2.     Een door INSTYLING, zijn leverancier, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument en/of B2B partij op grond van de overeenkomst tegenover INSTYLING kan doen gelden.
3.     Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan INSTYLING te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en de producten dienen in nieuwstaat te verkeren.
4.     De garantie geldt niet indien: o de consument en/of B2B partij de producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; o de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld, of in strijd zijn met de aanwijzingen van INSTYLING, zijn leverancier of producent en/of de aanwijzingen die vermeld staan op de verpakking;
        • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.      

Artikel 11 – Levering en uitvoering

1.     INSTYLING zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.     Als plaats van levering geldt het adres dat de consument ofwel B2B partij aan INSTYLING kenbaar heeft gemaakt.
3.     Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4. van dit artikel is vermeld, zal INSTYLING de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch zo mogelijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij de consument en/of B2B partij akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn, die vermeld staat bij de aanbieding. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument en/of B2B partij hiervan bericht uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft. De consument dan wel B2B partij heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument en/of B2B partij heeft geen recht op een schadevergoeding.
4.     Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument en/of B2B partij geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument en/of B2B partij geen recht op schadevergoeding.
5.     In geval van ontbinding conform lid 3. van dit artikel zal INSTYLING het bedrag dat de consument en/of de B2B partij betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
6.     Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn zal INSTYLING zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retour zending zijn voor rekening van INSTYLING.
7.     Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij INSTYLING tot het moment van bezorging aan de consument en/of B2B partij dan wel een vooraf aangewezen en aan INSTYLING bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging, verlenging
Opzegging
1.     De consument en/of B2B partij kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2.     De consument en/of B2B partij kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3.     De consument en/of B2B partij kan de In de vorige leden genoemde overeenkomsten:
        • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald

          tijdstip of in een
          bepaalde periode;
        •  tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
        • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als INSTYLING voor zichzelf

          heeft bedongen.    

Verlenging
1.     Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.   

 
Duur
1.     Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft mag de consument en/of B2B partij na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.      

Artikel 13 – Betaling

1.     Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument en/of B2B partij verschuldigde bedragen te worden voldaan direct bij het aangaan van de overeenkomst en middels de hiervoor in de webshop aangegeven betalingsmogelijkheid.
2.     De consument dan wel B2B partij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan INSTYLING te melden.
3.     In geval van wanbetaling van de consument en/of de B2B partij heeft INSTYLING, behoudens wettelijke verplichtingen, het recht om de vooraf aan de consument dan wel B2B partij kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.      

Artikel 14 – Klachtenregeling

1.     INSTYLING beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze procedure.
2.     Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen twee maanden volledig en duidelijk omschreven ingediend worden bij INSTYLING nadat de consument ofwel de B2B partij de gebreken heeft geconstateerd.
3.     Bij INSTYLING ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt wordt door INSTYLING binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument ofwel B2B partij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4.     Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5.     Bij klachten dient een consument en/of B2B partij zich allereerst te wenden tot INSTYLING. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform https://ec.europa.eu/odr .De webshop van INSTYLING is momenteel niet aangesloten bij een keurmerk met geschillencommissie.
6.     Een klacht schort de verplichtingen van INSTYLING niet op tenzij INSTYLING dit schriftelijk anders aangeeft.
7.     Indien een klacht gegrond wordt bevonden door INSTYLING zal INSTYLING naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.  

Artikel 15 – Geschillen

1.     Op overeenkomsten tussen INSTYLING en de consument en/of B2B  partij waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument ofwel B2B partij woonachtig dan wel gevestigd is in het buitenland.
2.     Het Weens koopverdrag is niet van toepassing.    

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen  

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument en/of zakelijke afnemer zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument en/of B2B partij op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.