ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP
Deltazijde 34-R  I  1261 ZM Blaricum

Artikel 1. Toepasselijkheid

Inhoudsopgave

Artikel  1  – Definities 
Artikel  2  – Identiteit van de ondernemer 
Artikel  3  – Toepasselijkheid 
Artikel  4  – Het aanbod
Artikel  5  – De overeenkomst 
Artikel  6  – Herroepingsrecht 
Artikel  7  – Kosten in geval van herroeping 
Artikel  8  – Uitsluiting herroepingsrecht 
Artikel  9  – De prijs 
Artikel 10 – Conformiteit en garantie 
Artikel 11 – Levering en uitvoering 
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 
Artikel 13 – Betaling 
Artikel 14 – Klachtenregeling 
Artikel 15 – Geschillen 
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen    

Artikel 1 – Definities   In deze voorwaarden wordt verstaan onder:   

1.     Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument of kopende partij gebruik kan maken van
         zijn herroepingsrecht; 
2.     Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een
        overeenkomst op afstand aangaat met INSTYLING of Kopende partij B2B: de ondernemer of partij
        die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met
        INSTYLING; 
3.     Dag: kalenderdag; 
4.     Duurtransactie: een overeenkomt op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of
        diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; 
5.     Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om
        informatie, die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
        raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; 
6.     Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument of voor de kopende B2B partij om binnen de
        bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 
7.     Modelformulier: het modelformulier voor herroeping dat INSTYLING ter beschikking stelt die de
        consument of de kopende zakelijke partij kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn
        herroepingsrecht; 
8.     Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan
        consument of zakelijke partijen aanbiedt; 
9.     Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door INSTYLING
        georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het
        sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor
        communicatie op afstand; 
10.  Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een
        overeenkomst, zonder dat consument en INSTYLING of B2B partij en INSTYLING gelijktijdig in
        dezelfde ruimte zijn samengekomen; 
11.  Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van INSTYLING.  

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer   
INSTYLING   I   ​Deltazijde 34-R  I  1261 ZM Blaricum I Nederland 
T 06 22 930 934   I  E   info@instyling.nl   I   KVK 32149270   I   BTW nummer NL001361483B57


Artikel 3 – Toepasselijkheid 

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van INSTYLING en op elke tot stand
         gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen INSTYLING en consument of tussen       
         INSTYLING en de B2B partij. 
2.     Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten wordt de tekst van deze algemene
        voorwaarden aan de consument of B2B beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is
        zal, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene     
        voorwaarden bij INSTYLING in te zien zijn en deze op verzoek van de consument of de B2B partij zo
        spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 
3.     Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten kan in afwijking van het vorige lid
        en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten de tekst van deze algemene voorwaarden
        langs elektronische weg aan de consument of de B2B partij ter beschikking worden gesteld op
        zodanige wijze dat deze door de consument of de B2B partij op een eenvoudige manier kan worden
        opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijze niet mogelijk is zal, voordat
        de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene
        voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de
        consument of de B2B partij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden
        toegezonden. 
4.     Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
        dienstenvoorwaarden van toepassing zijn is lid 2. en lid 3. van overeenkomstige toepassing en kan
        de consument dan wel de B2B partij zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds
        beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 
5.     Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
        gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden blijven de overeenkomst en deze voorwaarden voor het
        overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden
        door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert. 
6.     Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld dienen te worden beoordeeld “naar
        de geest” van deze algemene voorwaarden. 
7.     Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden
        dienen uitgelegd te worden “naar de geest” van deze algemene voorwaarden. 

Artikel 4 – Het aanbod 

1.     Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt wordt dit
        nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
2.     Het aanbod is vrijblijvend, echter is INSTYLING gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. 3.     Het aanbod bevat een zo volledig mogelijke en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden
        producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van
        het aanbod voor de consument of de B2B partij mogelijk te maken. Als INSTYLING gebruik maakt
        van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of
        diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden INSTYLING echter niet. 
4.     Alle afbeeldingen en specificaties in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot
        schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 
5.     Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
        INSTYLING kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte
        kleuren van de producten. 
6.     Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument dan wel de B2B partij duidelijk is wat
        de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft
        in het bijzonder: 
• de prijs exclusief omzetbelasting (BTW); 
• de eventuele kosten van verzending; 
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; 
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; 
• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; 
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen INSTYLING de prijs
  garandeert; 
• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de
  techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een grondslag dan het reguliere
  basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; 
• of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd en zo ja op welke deze voor de
  consument en/of B2B partij te raadplegen is; 
• de manier waarop de consument of B2B partij, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in
  het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst kan herstellen; 
• de eventuele andere talen waarin, naast de Nederlandse taal, de overeenkomst kan worden gesloten; 
• de gedragscodes waaraan INSTYLING zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument en/o
  de B2B partij deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; 
• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.     

Artikel 5 – De overeenkomst 

1.     De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4., tot stand op het moment van
        aanvaarding door de consument dan wel de B2B partij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij
        gestelde voorwaarden. 
2.     Indien de consument en/of B2B partij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard bevestigt
        INSTYLING onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
        Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door INSTYLING is bevestigd kan de consument
        en/of B2B partij de overeenkomst ontbinden. 
3.     Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt treft INSTYLING passende technische en
        organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij
        voor een veilige web-omgeving. Indien de consument en/of B2B partij elektronisch kan betalen zal
        INSTYLING daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 
4.     INSTYLING kan zich (binnen wettelijke kaders) op de hoogte stellen of de consument en/of B2B
        partij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van
        belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien INSTYLING op
        grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan is hij
        gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te
        verbinden. 
5.     INSTYLING zal bij het product of de dienst aan de consument en/of B2B partij de volgende
        informatie meesturen: o het bezoekadres van de vestiging van INSTYLING vermelden alwaar de
        consument dan wel B2B partij zijn klachten kan deponeren; o de voorwaarden waaronder en de
        wijze waarop de consument en/of B2B partij van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel
        een duidelijke aanwijzing geven inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; o de informatie
        over garanties en bestaande service na aankoop; o de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden
        opgenomen gegevens, tenzij INSTYLING deze gegevens al aan de consument en/of B2B partij heeft
        verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; o de vereisten voor opzegging van de
        overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde
        duur is; 
6.     In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste
        levering. 
7.     Iedere overeenkomst wordt aangegeven onder de opschortende voorwaarden van voldoende
        beschikbaarheid van de betreffende producten.       

Artikel 6 – Herroepingsrecht 
Bij levering van producten:

1.     Bij de aankoop van producten heeft de consument en/of de B2B partij de mogelijkheid de
        overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat
        in op de dag na ontvangst van het product of een vooraf door de consument en/of B2B partij
        aangewezen en door INSTYLING bekend gemaakte vertegenwoordiger. 
2.     Tijdens de bedenktijd zal de consument ofwel B2B partij zorgvuldig omgaan met het product en de
        verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is
        om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht
        gebruik maakt zal hij het product met alle geleverde toebehoren en (indien redelijkerwijze mogelijk)
        in de originele staat en verpakking aan INSTYLING of de leverancier en/of producent van het 
        product retourneren, conform de door INSTYLING of de leverancier en/of producent verstrekte
        redelijke en duidelijk instructies. Zie hiervoor alle bij het product ingesloten documenten. 
3.     Wanneer de consument en/of B2B partij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij
        verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product kenbaar te maken aan INSTYLING. Het
        kenbaar maken dient de consument en/of zB2B partij te doen middels het sturen van een e-mail
        naar info@instyling.nl . Nadat de consument ofwel B2B partij kenbaar heeft gemaakt dat hij gebruik
        wil maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De
        consument en/of B2B partij dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd,
        bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 
4.     Indien de consument en/of B2B partij na afloop van de in lid 2. en 3. genoemde termijnen niet
        kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product
        niet aan INSTYLING of de leverancier en/of producent heeft teruggezonden, is de koop een feit.     

       Bij levering van diensten:
1.     Bij levering van diensten heeft de consument ofwel de B2B partij de mogelijkheid de overeenkomst
        zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden, ingaande op de dag van het aangaan
        van de overeenkomst. 
2.     Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht zal de consument en/of B2B partij zich richten naar
        de door INSTYLING bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en
        duidelijke instructies.        

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping 

1.     Indien de consument en/of de B2B partij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen ten
        hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 
2.     Indien de consument dan wel de B2B partij een bedrag betaald heeft zal INSTYLING dit bedrag zo
        spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de
        voorwaarde dat het product reeds retour ontvangen is door INSTYLING of zijn leverancier c.q.
        producent of er een sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling
        zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument en/of de B2B partij is gebruikt
        tenzij de consument en/of B2B partij nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere
        betaalmethode. 
3.     Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument dan wel de B2B 
        partij zelf is deze aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product. 
4.     De consument en/of B2B partij kan niet aansprakelijk gesteld worden voor waardevermindering van
        het product wanneer door INSTYLING niet alle wettelijke verplichte informatie over het
        herroepingsrecht is verstrekt. Dit laatste dient te gebeuren vóór het sluiten van de
        koopovereenkomst.        

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht 

1.     INSTYLING kan het herroepingsrecht van de consument en/of de B2B partij uitsluiten voor
        producten zoals omschreven in lid 2. en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts
        indien INSTYLING dit duidelijk in het aanbod heeft vermeld en wel vóór het sluiten van de
        overeenkomst. 
2.     Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 
        • die door INSTYLING tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de consument
          en/of B2B partij; 
        • die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 
        • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 
        • die snel kunnen bederven en verouderen; 
        • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop INSTYLING geen
          invloed heeft; 
        • voor hygiënische producten waarvan de consument en/of B2B partij de verzegeling heeft
          verbroken; 
3.     Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten waarvan de levering met
uitdrukkelijke instemming van de consument dan wel de B2B partij is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.     

Artikel 9 – De prijs 

1.     Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
        producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van verandering in
        BTW tarieven. 
2.     In afwijking van het vorige lid kan INSTYLING producten of diensten waarvan de prijzen gebonden
        zijn aan schommelingen op de financiële markt, en waar INSTYLING geen invloed op heeft, met
        variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen, en het feit dat eventueel
        vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
3.     Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
        toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelgeving of bepalingen. 
4.     Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
        toegestaan indien INSTYLING dit bedongen heeft en: 
        • deze het gevolg zijn van wettelijke
           regelgeving of bepalingen; 
        • of de consument dan wel de B2B partij de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met
           ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 
5.     De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief BTW. 
6.     Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten
        wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is INSTYLING niet verplicht het
        product volgens de foutieve prijs te leveren.       

Artikel 10 – Conformiteit en garantie 

1.     INSTYLING staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het
        aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de
        op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of de
        overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat INSTYLING er tevens voor in dat het product 
        geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2.     Een door INSTYLING, zijn leverancier, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de
        wettelijke rechten en vorderingen die de consument en/of B2B partij op grond van de overeenkomst
        tegenover INSTYLING kan doen gelden. 
3.     Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan
        INSTYLING te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele
        verpakking en de producten dienen in nieuwstaat te verkeren. 
4.     De garantie geldt niet indien: o de consument en/of B2B partij de producten zelf heeft gerepareerd
        en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; o de geleverde producten aan
        abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld, of in strijd
        zijn met de aanwijzingen van INSTYLING, zijn leverancier of producent en/of de aanwijzingen die
        vermeld staan op de verpakking; 
        • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft
          gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.       

Artikel 11 – Levering en uitvoering 

1.     INSTYLING zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij
        de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van
        diensten. 
2.     Als plaats van levering geldt het adres dat de consument ofwel B2B partij aan INSTYLING kenbaar
        heeft gemaakt. 
3.     Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4. van dit artikel is vermeld, zal INSTYLING de
        geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch zo mogelijk binnen 30 dagen uitvoeren,
        tenzij de consument en/of B2B partij akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn, die
        vermeld staat bij de aanbieding. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling
        niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument en/of B2B partij
        hiervan bericht uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft. De consument dan wel B2B
        partij heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument
        en/of B2B partij heeft geen recht op een schadevergoeding. 
4.     Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument en/of B2B
        partij geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument en/of B2B partij
        geen recht op schadevergoeding. 
5.     In geval van ontbinding conform lid 3. van dit artikel zal INSTYLING het bedrag dat de consument
        en/of de B2B partij betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding,
        terugbetalen. 
6.     Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn zal INSTYLING zich inspannen om
        een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en
        begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende
        artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retour
        zending zijn voor rekening van INSTYLING. 
7.     Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij INSTYLING tot het moment
        van bezorging aan de consument en/of B2B partij dan wel een vooraf aangewezen en aan
        INSTYLING bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.        
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging, verlenging 
Opzegging

1.     De consument en/of B2B partij kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die
        strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te
        allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
        opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
2.     De consument en/of B2B partij kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die
        strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten te
        allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe
        overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
3.     De consument en/of B2B partij kan de In de vorige leden genoemde overeenkomsten: 
        • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een
          bepaalde periode;
        •  tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; 
        • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als INSTYLING voor zichzelf heeft bedongen.    

Verlenging
1.     Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
        producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten mag niet stilzwijgend worden verlengd of
        vernieuwd voor een bepaalde duur.    
Duur
1.     Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft mag de consument en/of B2B partij na
        een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen,
        tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen
        duur verzetten.       

Artikel 13 – Betaling 

1.     Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument en/of B2B partij
        verschuldigde bedragen te worden voldaan direct bij het aangaan van de overeenkomst en middels
        de hiervoor in de webshop aangegeven betalingsmogelijkheid. 
2.     De consument dan wel B2B partij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
        betaalgegevens onverwijld aan INSTYLING te melden. 
3.     In geval van wanbetaling van de consument en/of de B2B partij heeft INSTYLING, behoudens
        wettelijke verplichtingen, het recht om de vooraf aan de consument dan wel B2B partij kenbaar
        gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.       

Artikel 14 – Klachtenregeling 

1.     INSTYLING beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de
        klacht overeenkomstig deze procedure. 
2.     Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen twee maanden volledig en
        duidelijk omschreven ingediend worden bij INSTYLING nadat de consument ofwel de B2B partij de
        gebreken heeft geconstateerd. 
3.     Bij INSTYLING ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de
        datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt
        wordt door INSTYLING binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst
        en een indicatie wanneer de consument ofwel B2B partij een meer uitvoerig antwoord kan
        verwachten. 
4.     Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is
        voor de geschillenregeling. 
5.     Bij klachten dient een consument en/of B2B partij zich allereerst te wenden tot INSTYLING. Tevens
        is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform https://ec.europa.eu/odr .
        De webshop van INSTYLING is momenteel niet aangesloten bij een keurmerk met
        geschillencommissie. 
6.     Een klacht schort de verplichtingen van INSTYLING niet op tenzij INSTYLING dit schriftelijk anders
        aangeeft. 
7.     Indien een klacht gegrond wordt bevonden door INSTYLING zal INSTYLING naar haar keuze of de
        geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.    

Artikel 15 – Geschillen 

1.     Op overeenkomsten tussen INSTYLING en de consument en/of B2B  partij waarop deze algemene
        voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de
        consument ofwel B2B partij woonachtig dan wel gevestigd is in het buitenland. 
2.     Het Weens koopverdrag is niet van toepassing.       

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen   

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument en/of zakelijke afnemer zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument en/of B2B partij op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.