Terms and conditions Instyling
Spoorlaan 54, 1391 SZ  Abcoude

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen c.q. adviezen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van diensten aan onze verkopers / kopers / opdrachtgevers / klanten.
2. Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “koper” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten advies-, koop- of leveringsovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “koper / verkoper / opdrachtgever / klant” ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.
3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
4. Indien ook de koper / verkoper / opdrachtgever naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper/verkoper/opdrachtgever niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper / verkoper / opdrachtgever niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper / verkoper / opdrachtgever doet aan het voorgaande niet af.
5. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering (van zaken)”, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

Artikel 2. Aanbiedingen

1. Al onze aanbiedingen dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële koper / verkoper / opdrachtgever tot het doen van een aanbod. Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de aanbieding zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds (de zogenaamde orderbevestiging) geacht wordt door ons te zijn aanvaard.
2. Van de door ons gedane offertes maken deel uit- met name ook wat betreft het in het vorige lid bepaalde -: ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben. Dit alles blijft, evenals door ons in dit verband gemaakte gereedschappen, ons eigendom, moet op ons verzoek aan ons worden teruggegeven en mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven. Tevens behouden wij ons alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.
3. Alle in onze aanbiedingen vermelde gegevens zijn naar onze mening uit betrouwbare bron en met de grootste zorg samengesteld. Afgebeelde tekeningen, schetsen en foto’s zijn slechts bedoeld om een indruk van het aangebodene te verkrijgen, er kunnen afwijkingen c.q. verschillen bestaan. INSTYLING aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de juistheid van deze gegevens.
4. Aanbiedingen worden vrijblijvend en aan meerdere partijen verstrekt en zijn geen aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek, doch zijn uitsluitend een uitnodiging tot onderhandeling.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

1. Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij een aan ons gegeven order schriftelijk hebben aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij de orderbevestiging verzenden.
2. De koper / verkoper / opdrachtgever is aan zijn order, in welke vorm dan ook aan ons gegeven, gebonden gedurende een periode van 8 dagen na dagtekening van de order of (indien het een mondeling verstrekte order betreft) na het geven van de order. Een verklaring van de koper/klant/opdrachtgever dat hij zijn order wenst te annuleren of te wijzigen afgegeven gedurende deze periode van 8 dagen, kan derhalve niet voorkomen dat een overeenkomst op basis van de (oorspronkelijke) order tot stand komt, indien wij de order alsnog aanvaarden c.q. bevestigen binnen deze periode van 8 dagen.
3. De door ons aan de koper verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van onze orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen 8 dagen na dagtekening van onze orderbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.
4. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4. Prijzen

1. Onze uurtarieven en prijsopgaven zijn inclusief omzetbelasting.
2. Het uurtarief voor ontwerp, begeleiding en advies bedraagt €77,50 exclusief omzetbelasting.
3. Het uurtarief voor styling bedraagt €65,00 exclusief omzetbelasting.

Artikel 5. Betaling

1. Betaling van onze facturen dienen te geschieden in Euro’s, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting contant ter plaatse waar wij zijn gevestigd of door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, in beide gevallen onmiddellijk na de levering van de betreffende zaken, goederen c.q. diensten of uiterlijk binnen 8 dagen na datum van factuur.
2. Buitengerechtelijke incassokosten, indien van toepassing bij het niet tijdig betalen van de commissienota, komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 1% van de hoofdsom (het commissiebedrag) exclusief omzetbelasting. Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet betaling voortvloeiend voor rekening van de koper / verkoper / opdrachtgever, zelfs al zou koper / verkoper / opdrachtgever volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben, doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de transfer hebben doen plaatsvinden op voor ons nadelige wijze.
3. Bij het tot stand komen van een order dient 50% van het orderbedrag bij vooruit betaling te worden voldaan door de koper/opdrachtgever i.v.m. verplichtingen aan leveranciers.

Artikel 6. Toepasselijk recht

Op de door ons gedane offertes c.q. aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 7. Geschillenbeslechting

Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met of voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door een bevoegde rechter in Nederland. 

Kamer van Koophandel Amsterdam 32149270
BTW ID NL097450066B01